print indhold

FORRETNINGSBETINGELSEr

Højgård Ejendomsrådgivning Advokatfirmas forretningsbetingelser
I det følgende kaldes Højgård Ejendomsrådgivning Advokatfirma for Firmaet.

 

Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som Firmaet udfører for klienten, i det omfang de konkret er fraveget ved anden skriftlig aftale.

 

Interessekonflikter
Firmaet undersøger forud for opstarten af et opdrag, om der foreligger interessekonflikter, som medfører, at Firmaet er afskåret fra at repræsentere klienten.

 

Fortrolighed
Firmaet er underlagt fortrolighedsforpligtelse i forhold til de oplysninger, som Firmaet modtager. Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler, som pålægger Firmaet oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder ”hvidvaskningsreglerne”.

 

Identitetsoplysninger og hvidvask af penge
Firmaet er som alle andre advokatfirmaer underlagt loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Heraf følger, at Firmaet i en række situationer er forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om firmaets klienter.

 

Udførelse af opgaven
Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.

 

Klientmidler
Alle klientmidler, der betros Firmaet, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

 

Fakturering
Firmaet afregner a/c ved udgangen af hver måned og endeligt i forbindelse med sagens afslutning. Alle fakturaer fra firmaet indeholder en nøje beskrivelse af det arbejde, der er udført i forbindelse med sagen. Betalingsbetingelser er netto 10 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling kan beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

 

Firmaet kan i visse opgaver opkræve et a/c honorar forud for opstart af en opgave. Firmaet kan endvidere i konkrete tilfælde begære deponering af et kontant beløb til sikkerhed for Firmaets honorar.

 

Betaling af eksterne omkostninger
Firmaet er ikke forpligtet til at afholde udlæg for klienten, og som udgangspunkt opkræves forudbetaling af større eksterne omkostninger.

 

Afholdte omkostninger, herunder større fotokopieringsopgaver og rejseomkostninger, debiteres klienten.

 

Opdragets varighed
Klienten såvel som firmaet kan til enhver tid bringe opdraget til ophør. Firmaets opsigelse vil i så fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler.

 

Såfremt et opdrag bringes til ophør før dets ordinære afslutning, vil Firmaet være berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til, at opdraget bringes til ophør.

 

Ansvarsbegrænsning
Firmaet er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre klienten, med de nedenfor nævnte begrænsninger.

 

Firmaet er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af goodwill eller lignende indirekte tab. Derudover gælder følgende begrænsninger i Firmaets ansvar:

 

Firmaets ansvar for rådgivning i forbindelse med opdraget kan ikke overstige kr. 5 mio.

 

Firmaet er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, herunder uanset om sådanne rådgivere er engageret med Firmaets bistand.

 

Markedsføring
Firmaet kan i sin markedsføring henvise til, at Firmaet har fungeret som advokat for klienten i relation til opdraget, når dette er afsluttet og offentlig kendt. 

info

HØJGÅRD Ejendomsrådgivning Advokatfirma


Telefon:(+45) 40 22 24 26


E-mail: fh@HERadvokat.dk

CVR-nr: 33312083